Právě se nacházíte: Úvod > O nakupování > Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Topgaming s.r.o., PRE E-SHOP WWW.GAMERSGEAR.CZ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Topgaming sro, IČ: 46850911, se sídlem Dolné Srnie 433, 916 41 Dolné Srnie, zapsaná v obchodním rejstříku Trenčín, oddíl C, vložka: 26942 / R jako prodávající a / nebo poskytovatel služby a/nebo licenčních oprávnění (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující a/nebo objednavatel, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující"). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webových stránkách www.gamersgear.cz

V případě, kdy společnost Topgaming s.r.o., vystupuje jako poskytovatel, poskytuje služby a/nebo licenční oprávnění dle své aktuální nabídky jednotlivým kupujícím podle jejich požadavků za cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby a/nebo licenčních oprávnění, přičemž se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto všeobecné obchodní podmínky, nebude-li uvedeno jinak.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument "Jak nakupovat", podmínkami objednávané služby a/nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii všeobecných obchodních podmínek dostane kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.

Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Všechny spory, které vzniknou vzniknou na základě smlouvy, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou řešeny před Rozhodčím soudem 1.Trenčiansky rozhodčí soud, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, podle jeho základních vnitřních právních předpisů. Strany se podrobí rozhodnutí tohoto soudu. Jeho rozhodnutí bude pro strany závazné.
Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na www stránce? www.gamersgear.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

2. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 428/2002 CFU, O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvou a využití pro marketingové účely prodávajícího (hlavně pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách? www.gamersgear.cz

3. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, přes email a telefon v pracovní dny.

Zboží lze odebrat v provozovně prodávajícího následovně:

Topgaming s.r.o.
Jána Kollára 13/2014
91501 Nové Mesto nad Váhom
Po - Pia: 7:30 - 15:30

4. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží /služby/ licence, za kterou předmětný zboží /službu/ licenci Topgaming, s.r.o. nabízela bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na její provozovaném e-shopu.

 

 
Prev 1 2 Next

DOPRAVA ZDARMA

Prečo platit za dopravu, keď to nie je nnutné? Dobravu objednávok v hodnote 10.200 Kč a viac u nás máte zdarma.

Více informácí

POTŘEBUJETE PORADIT?

V prípade že si neviete radi, skúste si prečítať najčastejšie riešenia Vašich problémov alebo sa obrátte na naše služby zákazníkom.

Více informácí

BEZ SKRYTÍCH POPLATKOV

Jednáme s Vámi na rovinu. Proto ceny, které uvádíme na našem e-shopu jsou konečné. Neplatíte balné, a už vůbec neplatíte za platbu kartou.